Sdružení

Zdravotní pojištění je pro masy výhodnější

souhrn

Kvůli rakovině prsu nahromadila paní Zhang, existenční populace ve městě Gantang Township v okrese Shuangfeng, v roce 2017 zdravotní náklady přesahující 350 000 juanů. Mezi nimi bylo proplaceno základní zdravotní pojištění pro obyvatele měst a venkova ve výši 120 000 juanů; zbývající zdravotní výdaje byly uhrazeny ve výši 80% podle pojistné smlouvy pro obyvatele měst a venkova ve městě Loudi City a 180 000 juanů bylo kompenzováno komerčním pojišťovny. Toto je integrace naší provincie

Zdravotní pojištění je pro masy výhodnější

Zdravotní pojištění je pro masy výhodnější-0

 Kvůli rakovině prsu nahromadila paní Zhang, existenční populace ve městě Gantang Township v okrese Shuangfeng, v roce 2017 zdravotní náklady přesahující 350 000 juanů. Mezi nimi bylo proplaceno základní zdravotní pojištění pro obyvatele měst a venkova ve výši 120 000 juanů; zbývající zdravotní výdaje byly uhrazeny ve výši 80% podle pojistné smlouvy pro obyvatele měst a venkova ve městě Loudi City a 180 000 juanů bylo kompenzováno komerčním pojišťovny. Jedná se o integraci základního systému zdravotního pojištění pro obyvatele měst a venkova v naší provincii. Zavést pojištění kritických nemocí pro obyvatele měst a venkova a usilovat o zmírnění ztělesnění „chudoby z důvodu nemoci a návratu k chudobě z důvodu nemoci“.

Zdravotní pojištění je pro masy výhodnější-1

  V červenci 2016 naše provincie vyhlásila „Implementační stanoviska k integraci základního systému zdravotního pojištění pro obyvatele měst a venkova“ za účelem integrace dvou systémů základního zdravotního pojištění provincie pro obyvatele měst a nového venkovského družstevního zdravotnického systému. Rok 2017 je prvním rokem, kdy byl plně implementován integrovaný základní systém zdravotního pojištění pro obyvatele měst a venkova. Jak bude naše provincie nadále zlepšovat podpůrné politiky pro zdravotní pojištění městských a venkovských obyvatel, dokončovat jednotný systém zdravotního pojištění městských a venkovských obyvatel provincie a propagovat „kombinaci“ systémů zdravotního pojištění městských a venkovských? „Univerzální zdravotní pojištění, měli by být pojištěni všichni pojištěni.

Zdravotní pojištění je pro masy výhodnější-2

 “ „Nejprve zahrnout, pak standardizovat.

Zdravotní pojištění je pro masy výhodnější-3

 “ Za účelem zavedení jednotného systému zdravotního pojištění pro obyvatele měst a venkova v celé provincii vydala naše provincie „Implementační opatření pro základní zdravotní pojištění pro a obyvatelé venkova provincie Hunan “v roce 2016. V zájmu zajištění hladkého pokroku v integraci systému zdravotního pojištění obyvatel měst a venkova bude dalším krokem plná podpora provádění „jedné integrace, šesti sjednocení“. „Jedna integrace“ znamená integrovat funkce správy.

Zdravotní pojištění je pro masy výhodnější-4

  Jasně přiřaďte zdravotní pojištění městských obyvatel, nové funkce správy a řízení venkovských družstev oddělení lidských zdrojů a sociálního zabezpečení, s časovým uzlem 30.

Zdravotní pojištění je pro masy výhodnější-5

  srpna 2016, v souladu s „úpravami, jak to jde, a lidmi, kteří jdou s nimi“V souladu se zásadou zakládání institucí by mělo být zakládání, personální zajištění, převod zaměstnanců a převod majetku prováděno včas. „Šest sjednocení“ odkazuje na sjednocení pojistného krytí, finančních politik, záručních výhod, katalogů zdravotního pojištění, správy smluv a správy fondů. Sjednocené pojistné krytí.

Zdravotní pojištění je pro masy výhodnější-6

  V souladu se zásadou „univerzálního zdravotního pojištění by mělo být zaručeno veškeré pojištění“, obyvatelé venkova, městští nezaměstnaní,Ti, na které se nevztahuje zdravotní pojištění zaměstnanců, jako jsou vysokoškoláci a další zaměstnanci předepsaní státem a provincií, jsou také zahrnuti do systému zdravotního pojištění pro obyvatele měst a venkova.

Zdravotní pojištění je pro masy výhodnější-7

  Jednotná politika financování. Zdravotní pojištění pro obyvatele měst a venkova zavádí roční platební systém. Obyvatelé jsou pojištěni jako celek svými rodinami a studenti vysokých škol a středních odborných škol jsou pojištěni školou jako celek.

Zdravotní pojištění je pro masy výhodnější-8

  Pojištěné osoby v nouzi jsou kryty civilní lékařskou pomocí ,Finanční dotace poskytují dotace na platby. Jednotné záruční zacházení. Celková úvaha a přiměřené určení výhod systému zdravotního pojištění pro obyvatele měst a venkova.

Zdravotní pojištění je pro masy výhodnější-9

  Nastavte jednoleté přechodné období a řádně řešte jednotlivé případy rozdílů mezi novým systémem a původní politikou v souladu se zásadou „jen vysoká, ne nízká“.

Zdravotní pojištění je pro masy výhodnější-10

  Jednotný katalog zdravotního pojištění. Sjednoceno a sloučeno za účelem vytvoření nové verze katalogu léků Hunan Provincial Basic Medical Insurance,Katalog léčebných předmětů, katalog vysoce kvalitního zdravotnického spotřebního materiálu a katalog zdravotnických služeb budou jednotně implementovány v celé provincii od 1. ledna 2017. Jednotná správa dohod.

Zdravotní pojištění je pro masy výhodnější-11

  V souladu se zásadou „nejprve zahrnout, pak standardizovat“ bude do rozsahu správy dohody o zdravotním pojištění pro obyvatele měst a venkova začleněno původní zdravotní pojištění obyvatel měst a nové venkovské družstevní zdravotnické instituce; sjednocené metody řízení pro dohodnuté zdravotnická zařízení,Posílit správu smlouvy o poskytování služeb, zavést a zlepšit mechanismy hodnocení a hodnocení a mechanismy dynamického přístupu a ukončení.

  Jednotná správa fondů. Začlenit fond zdravotního pojištění pro obyvatele měst a venkova a Nový fond pro venkovské družstvo za účelem zřízení fondu zdravotního pojištění pro obyvatele měst a venkova. V současné době naše provincie původně zavedla jednotný základní systém zdravotního pojištění pro obyvatele měst a venkova v celé provincii. Zlepšit účinnost služeb, rovné zacházení v městských a venkovských oblastech a městské a venkovské zdravotní pojištění “Po sloučení přijaly všechny části provincie opatření, jako je kolektivní pohovory s příslušnými úředníky vesnic, podpora převodu pojišťovacího podnikání pro vážné nemoci pro obyvatele měst a venkova na pojišťovny a zahájení zvláštních opatření v oblasti správy zdravotnických zařízení obyvatel měst a venkova.

  fondy pojištění k účinnému zajištění bezpečnosti fondů zdravotního pojištění obyvatel měst a venkova a k zajištění základní lékařské péče pro širokou veřejnost. Práva a zájmy.

  Nejprve se zaměříme na účinné řešeníProblém duplikace dotací. Například v Changsha City bylo prostřednictvím integrace informačních systémů pojištěno celkem téměř 100 000 lidí.

  Na základě konzervativního odhadu míry opakované účasti provincie ve výši 5% lze roční finanční dotační prostředky ušetřit přibližně o 1 miliardu juanů. Zadruhé, zajistit, aby „venkovští lidé“ a „městští lidé“ měli stejné zdravotní pojištění.

  Provádět integraci mezi městem a venkovem, aby se zajistilo, že pojistné a platební normy pro obyvatele měst a obyvatel venkova budou konzistentní,Užívejte si základní dávky zdravotního pojištění bez diskriminace. Za třetí, poskytněte pojištěným osobám více možností navštívit lékaře. Původní zdravotní pojištění obyvatel měst a určené zdravotnické instituce nového systému družstevního zdravotního pojištění na venkově budou začleněny do oblasti působnosti dohody o zdravotním pojištění obyvatel měst a venkova a do počtu zdravotnických zařízení, kde si pojištěné osoby mohou vybrat navštívit lékaře se výrazně zvýšil. Začtvrté, vyřešit problém pojištěných, kteří hledají lékařskou péči na různých místech.

 Problematika záloh a průběžných vyřizování.

  Implementací jednotné politiky okamžitého vypořádání pro lékařské ošetření na různých místech vytvořila provincie provinční a obecní vypořádací platformu a systém vypořádání pracovního kapitálu pro lékařské ošetření na různých místech, takže tento okamžitý urovnání lze dosáhnout v provincii. Zapáté, zlepšit ekonomiku Efektivita služeb správy.

  Dalším zlepšením vyjednávací schopnosti zdravotních pojišťovacích agentur,Síly dohledu, aby se dosáhlo jednotných standardů politiky, metod vypořádání a informačních systémů, zajistilo, aby pojištěné osoby pohodlněji navštěvovaly lékaře, významně se zlepšila účinnost manipulačních služeb a výrazně se snížila zátěž zdravotnických zařízení. Snížit zdravotní zátěž chudých domácností a přísně trestat pojistné podvody.

  V roce 2017 bude naše provincie nadále zlepšovat podpůrné politiky pro zdravotní pojištění městských a venkovských obyvatelZlepšit jednotný systém zdravotního pojištění provincie pro obyvatele měst a venkova.

  Prvním z nich je optimalizace systému pojištění hlavních nemocí pro obyvatele měst a venkova. Pojištění kritických nemocí pro obyvatele měst a venkova v naší provincii dosáhlo plného krytí.

  Míra úhrady výdajů na hospitalizaci u pacientů se závažnými nemocemi se obecně zvýšila o 10–15% a skutečná míra úhrady u pacientů se závažnými nemocemi ve venkovských oblastech dosáhla 71,8%. Naše provincie bude aktivně rozvíjet zdravotní pojištění a pomáhat při zmírňování chudoby,Poskytovat základní zdravotní pojištění, pojištění pro případ kritických nemocí a lékařskou pomoc chudým lidem (včetně těch, kteří jsou v extrémní chudobě), kteří se zaregistrovali do „trojité lékařské záruky“, aby účinně snížili zdravotní zátěž chudých a snažili se předcházet chudobě kvůli nemoci a návrat k chudobě kvůli nemoci. Druhým je posílení řízení a dohledu nad zdravotním pojištěním pro obyvatele měst a venkova.

  Prostřednictvím zřízení zdravotního pojištění pro obyvatele měst a venkova, provinčních určených zdravotnických zařízení, provincií,Městský a krajský tříúrovňový společný kontrolní pracovní mechanismus zavedl soubor dohledu nad lékařskou službou „kombinované údery“ a zvýšil zásah a trest za podvodné a arbitráže prostředků zdravotního pojištění za porušení zákonů a předpisů. Za třetí, musíme komplexně prohloubit reformu platebních metod zdravotního pojištění.

  V roce 2017 bude naše provincie stavět reformu platebních metod na přední místo v lékařské reformě a bude podporovat reformu lékařské a farmaceutické oblasti na straně nabídky. Povzbuďte zdravotnická zařízení, aby posílily samosprávu a hrály motivační a omezující úlohu při placení zdravotního pojištění zdravotnickým zařízením a zdravotnickému personálu.

  Rok 2017 je „prvním rokem“ zavedení základního systému zdravotního pojištění pro obyvatele měst a venkova v naší provincii. Celá provincie nadále vyvíjí plnou sílu, zvyšuje publicitu a posiluje dohled, což rozhodně podpoří zdokonalení lékařské péče systém pojištění pro obyvatele měst a venkovaZáruky jsou spravedlivější, služby správy jsou standardizovány a lékařské služby jsou efektivnější.

■ Příspěvek: Výbor provinční strany Propaganda Autor: Deng Jingjing.